info@danielsekanina.cz
+420 604 367 918

Právní služby

PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM

 • zajištění komplexních právních služeb při koupi nebo prodeji nemovitostí, včetně
 • prověření právního stavu nemovitostí, přípravy návrhu na vklad, ověření podpisů a
 • advokátní úschovy kupní ceny
 • kontrola a revize smluv, včetně smluv rezervačních či zprostředkovatelských
 • příprava zástavních smluv, smluv o zřízení věcných břemen, smluv darovacích
 • příprava nájemních smluv
 • jednání se zástavními věřiteli
 • zastupování ve sporech s realitními kancelářemi
 • právní pomoc při vyklizení a nuceném vystěhování
 • sousedské spory
 • vady nemovitostí
 • spory spoluvlastníků nemovitostí
 • příjezdové komunikace
 • dělení a scelování pozemků
 • věcná břemena
 • prohlášení spoluvlastníků budovy
 • právní služby při stavbě nebo rekonstrukci nemovitosti
 • právní služby pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

PRÁVNÍ SERVIS PRO REALITNÍ KANCELÁŘE I SAMOSTATNÉ REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE

Nabízím mnohaleté zkušenosti s poskytováním právních služeb realitním zprostředkovatelům. Vím, jak obchody s nemovitostmi probíhají, znám jejich specifika. Rozumím potřebám realitních kanceláří. Návrhy smluv připravím v co možná nejkratším termínu, jejich obsah projednám s klienty, připravím jejich případné revize. Samozřejmostí je účast na jednáních, zajištění advokátní úschovy kupní ceny, ověření podpisů, a zastoupení účastníků v řízení před katastrem nemovitostí.

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

Advokátní úschova je zcela bezpečným prostředkem k uhrazení kupní ceny. Každá z úschov je vedena na samostatném bankovním účtu, zcela oddělena od prostředků advokáta či jiných osob. Advokát je povinen všechny úschovy evidovat v tzv. elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou. Advokát je flexibilní – smlouvu o úschově připraví rychle a na míru, smluvní strany o pohybech peněžních prostředků informuje, prostředky jsou uvolněny v co nejkratší době po splnění podmínek pro jejich vyplacení. V případě koupě či prodeje nemovitostí tak nelze než doporučit zajištění řádného zaplacení kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy. Dosáhnete tak stavu, kdy prodávající obdrží kupní cenu až ve chvíli, kdy kupující bude vlastníkem kupované nemovitosti, naopak prodávající nepřijde o svou nemovitost, aniž by kupující nesložil kupní cenu do úschovy. Úschova peněžních prostředků je také pravidelnou podmínkou bank pro čerpání hypotečního úvěru.

SMLOUVY, DOHODY

Připravím pro Vás smlouvu dle Vašich požadavků a představ, a to v co možná nejkratším termínu. Stejně tak pro Vás zkontroluji či zreviduji smlouvu, předloženou Vám smluvním partnerem. Pomohu Vám s ukončením smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením. Postačí Vaše představy či podmínky, případně smlouvu ke kontrole, zaslat na můj e-mail. Následně Vám navrhnu cenu služby a v případě, že budete souhlasit, pro Vás vše zpracuji. Ve většině případů se tak děje do 48 hodin. K projednání podmínek smlouvy se samozřejmě můžeme setkat osobně.

Nejčastěji se jedná o následující smluvní typy:

 • kupní smlouvy
 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • nájemní a podnájemní smlouvy, pacht
 • smlouvy o převodu družstevního podílu
 • smlouvy o výstavbě
 • směnné smlouvy
 • darovací smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • smlouvy o dílo
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o zápůjčce a výpůjčce
 • smlouvy o úvěru
 • smlouvy o zprostředkování a rezervační smlouvy
 • smlouvy o postoupení pohledávky
 • dohody o narovnání
 • pracovní smlouvy
 • dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • dohody o rozvázání pracovního poměru
 • a mnoho dalších

NÁHRADA ŠKODY

Typicky se jedná o poškození majetku (nemovitosti, motorová vozidla a jiné věci, škoda způsobená vadným plněním, porušením smlouvy či zákona) a zásahy do zdraví, cti, soukromí apod.

 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • uplatnění nároků při dopravních nehodách
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • nároky z pojištění, včetně zastoupení a jednání s pojistiteli a
 • řešení možného krácení pojistného plnění

PRACOVNÍ PRÁVO PRO ZAMĚSTNANCE

 • posouzení oprávněnosti rozvázání pracovního poměru
 • pracovní úrazy, nemoci z povolání
 • náhrada škody vůči zaměstnavateli
 • dlužné mzdové nároky

PRACOVNÍ PRÁVO PRO ZAMĚSTNAVATELE

 • příprava smluvní dokumentace a vnitřních předpisů
 • kontrola a revize plnění povinností zaměstnavatele vůči státní správě
 • náhrada škody vůči zaměstnancům
 • vznik, změny a skončení pracovního poměru
 • pracovní smlouvy, konkurenční doložky, výpovědi, dohody

POHLEDÁVKY

Posoudím oprávněnost a vymahatelnost Vašeho nároku a navrhnu co nejefektivnější řešení.  Zkušenosti z oblasti vymáhání pohledávek jsem schopen využít také k možné obraně klientů před neoprávněným vymáháním ze strany třetích osob.

 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • zpracování předžalobní výzvy
 • žaloby, návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu
 • návrhy na vydání směnečného platebního rozkazu
 • zastupovaní v soudním řízení
 • zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v insolvenčním řízení, zejména
 • příprava insolvenčního návrhu, přihlášky pohledávky, jednání před insolvenčním soudem a
 • zastupování ve věřitelských orgánech
 • zastupování v dědickém řízení při uplatnění pohledávek
 • dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
 • dohody o převzetí dluhu, přistoupení k dluhu
 • dohody o narovnání
 • zajištění závazků (zástavní smlouvy, pomoc při realizaci notářských zápisů, dražeb, ručení)
 • směnky, směnečná řízení

SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO

 • zastupování spotřebitelů při uplatňování nároků vůči dodavatelům zboží a služeb
 • právní pomoc a zastupování při reklamacích a uplatňování nároků z vad
 • nároky z pojistných událostí (škody na vozidlech, nemovitostech, škody na zdraví, a další)
 • spory s realitními kancelářemi, nevrácené rezervační poplatky
 • nároky cestujících při zpoždění či zrušení letů
 • spory s cestovními kancelářemi

SPORNÁ AGENDA

 • kvalifikované zastoupení v řízení před soudy i správními orgány
 • zpracování žalob, opravných prostředků a jiných podání
 • uplatňování práv ze směnky včetně zastoupení ve směnečných řízeních

RODINNÉ PRÁVO

Právní pomoc a zastupování ve věcech

 • rozvodu manželství
 • úpravy styku s dětmi
 • vypořádání společného jmění manželů a spoluvlastnictví
 • získání či úpravě výživného
 • dědictví