info@danielsekanina.cz
+420 604 367 918

Blog

 

15. 5. 2020

Zrušení předkupního práva spoluvlastníků

S účinnosti od 1. 7. 2020 dojde k opětovnému zrušení zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí. Spoluvlastníci tak budou moci se svým spoluvlastnickým podílem opět volně nakládat, s výjimkou případu, kdy bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Ostatní spoluvlastníci pak budou mít k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže bude spoluvlastník převádět podíl  jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Předkupní právo budou mít spoluvlastníci také v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy budou spoluvlastníci moci podíl vykoupit za obvyklou cenu.

 


28. 7. 2017

Novela insolvenčního zákona

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Novinkou je například regulace a zúžení okruhu osob, které mohou poskytovat poradenství v oblasti oddlužení. Nově tak mohou poskytovat poradenství pouze advokáti, notáři, insolvenční správci, soudní exekutoři nebo osoby s udělenou akreditací. Toto opatření by mělo bránit zejména nekvalitně zpracovaným insolvenčním návrhům. Další z novinek je například tzv. předběžné posouzení věřitelského návrhu, které má být ochranou před tzv. šikanózními návrhy.

Upozorňuji však na zcela zásadní novinku přicházející s uvedenou novelou. Tou je, oproti dosavadnímu stavu, povinnost zaplatit již společně s podáním věřitelského insolvenčního návrhu zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to v případě návrhu proti právnické osobě, která je podnikatelem, ve výši 50 000 Kč. Je-li podán insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která není podnikatelem, nebo proti fyzické osobě, činí záloha na náklady insolvenčního řízení částku 10 000 Kč. Důležité je, že tato záloha je splatná již spolu s podáním insolvenčního návrhu.

Zálohu však nehradí v případě podání insolvenčního návrhu zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích, a také spotřebitel, jehož pohledávka spočívá v nároku vyplývajícím ze spotřebitelské smlouvy.


10. 2. 2017

První novela občanského zákoníku

Dne 30. 12. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 460/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Tato novela občanského zákoníku je účinná, s výjimkou vybraných ustanovení, od 28. února 2017. Dle důvodové zprávy k tomuto zákonu obsahuje občanský zákoník některá problematická ustanovení, která jsou způsobilá v krátkém čase po jeho účinnosti omezit, znesnadnit či nevratně zasáhnout právní postavení lidí i dalších uživatelů. Předkládaný návrh je reakcí Ministerstva spravedlnosti na některé naléhavé podněty k novelizaci od dotčených resortů, svazů, profesních komor i veřejnosti. Předkládaným návrhem se sleduje odstranění některých konfliktních situací, které při aplikaci kodexu vznikají. Novela mění např. ustanovení o pracovních poměrech nezletilých starších 15 let, prodloužení maximální doby omezení svéprávnosti, formy plné moci, zavedení evidence svěřenských fondů nebo snížení hranici nejvýše přípustné výše peněžité jistoty za splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu a domu ze šestinásobku měsíčního nájemného na trojnásobek.

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-460.htm